Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Apríl

Apríl 2019

apríl   

 

Milí rodičia,

Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava Petržalka č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka v znení VZN č.4/ 2013 č. /2015, nadobúda účinnosť od 1.5.2019:

- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške  30 €

- znižuje sa na ďalšie dieťa o 3 € menej  27 €

- na tretie dieťa v materskej škole o 5 € menej  25 €

Zníženie príspevku sa neuplatňuje na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje MŠ a je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

 

 

12.4.2019

našu materskú školu navštívi 

Sférické divadlo, ktoré deťom priblížilo vesmir.

 

25.4.2019

veselé vozenie na poníkoch

 

Oznam !

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ IĽJUŠINOVA 1

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Iľjušinova 1 sa uskutoční v termíne od 08.04. do 16.04.2019

Čas prijímania žiadostí v MŠ je nasledovný:

  • dňa 08.04.2019  v čase od 10.00 h do 17.00 h
  • od 09. 04. 2019 do 16.04. 2019  v pracovných dňoch

v čase od 10.30 h do 13.00 h

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

Zákonní zástupcovia dieťaťa s poruchou autistického spektra predložia spolu so  žiadosťou o prijatie dieťaťa do špeciálnej triedy MŠ: 

  • [2] Návrh na  prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, špeciálnej materskej školy, do materskej školy.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

v MŠ Iľjušinova 1  pre školský rok 2019/2020

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast[1].

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – dieťa s poruchou autistického spektra, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie[2]. V prípade dieťaťa s poruchou autistického spektra aj vyjadrenie odborníkov na autizmus.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

  1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ  po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Iľjušinova 1 sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

  1. súrodenci už umiestnených detí v MŠ

Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy do 14. júna 2019.

 

 

 

 


 

Prijímanie detí do MŠ, školský rok 2019/2020

bez názvu
bez názvu

 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1388574

Úvodná stránka