Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Overovanie portálu EduSensus v MŠ

Overovanie edukačného portálu eduSensus v materskej škole.

                                            PaedDr. Mária Králiková

Dovoľte, aby som Vám predstavila softvér eduSensus, ktorý už druhý rok overujeme v našej materskej škole v spolupráci so spoločnosťou AGEMSOFT. EduSensus je produkt vysokej kvality, prostredníctvom ktorého, po jeho zosúladení so vzdelávacími štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie a lokalizácii na slovenské podmienky, budú môcť celostne rozvíjať deti v materských školách.

Predškolský vek je obdobím, počas ktorého dochádza k najprudšiemu rozvoju osobnostných kvalít každého jedinca. Dieťa predškolského veku, spôsob jeho vnímania, komunikácie, činností, prejavov, učenia aj učenia sa atď., majú svoje osobitosti a špecifiká. Každé dieťa túži byť súčasťou nielen sveta dospelých, ale najmä sveta detí, preto väčšina detí tohto veku trávi prevažnú časť predškolského obdobia v materskej škole.

Deti, tak ako aj dospelých, obklopuje nielen svet ľudí ale aj svet techniky, jej výdobytkov. K výdobytkom techniky celkom isto patria aj najrozmanitejšie digitálne technológie, ktoré si našli a stále viac nachádzajú svoje miesto aj v predprimárnom vzdelávaní uskutočňovanom v materských školách.

Digitálne technológie patria medzi prostriedky výchovy a vzdelávania, ktoré využívame ako integrálnu súčasť našej výchovno-vzdelávacej činnosti. Zaujímajú nás najnovšie digitálne technológie, radi skúšame nové a používame kvalitné, v našej praxi overené edukačné softvéry.

Tento softvér je primárne určený pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Bol vytvorený pre učiteľov a terapeutov firmou Yong Digital Planet, ktorá patrí medzi svetoznáme firmy zaoberajúce sa tvorbou vzdelávacích softvérov, eLearningových technológií ako aj obsahov týchto technológií. Jej aktivity sa zameriavajú najmä na:

      - primárne a sekundárne vzdelávanie,

      - interaktívne učenie sa jazykov a na

      - tvorbu edukačných softvérov.

EduSensus je produkt vysokej kvality, prostredníctvom ktorého, ako predpokladám, v budúcnosti aj v našich materských školách budeme môcť celostne rozvíjať nám zverené deti. V Slovenskej republike máme zatiaľ len jeho anglickú verziu, ale tím odborníkov v spolupráci s učiteľkami materských škôl, praktičkami, postupne pracuje na jeho lokalizácii a úprave na podmienky našich materských škôl a na jeho zosúlaďovaní so vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

V nasledujúcej časti môjho príspevku Vám priblížim jeho obsah a veľmi stručne aj to, ako ho využívame v našej materskej škole nielen pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale v vo výchove a vzdelávaní intaktných detí.

Edukačný softvér eduSensus je zložený zo šiestich častí, ktoré obsahujú veľké množstvo aktivít a doplňujúcich materiálov zameraných na rozvíjanie rôznych aspektov osobnostného vývinu detí. Obsahuje množstvo materiálov, ktoré je možné vytlačiť (čo už vďaka vybaveniu materských škôl multifunkčnými zariadeniami v rámci národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania nie je žiadny problém). Umožňuje učiteľom vytvárať si projekty a prípravy tak, aby čo najviac individualizovali výchovu a vzdelávanie konkrétnych detí. Obsahuje množstvo materiálov, ktoré možno využiť aj na vypracovanie „domácich zadaní“, ktoré deti môžu vypracovať spoločne s rodičmi, čím sa rozšíri spolupatričnosť materskej školy a rodiny a rodičia budú aktívne vtiahnutí do procesu výchovy a vzdelávania ich detí v úzkej spolupráci s učiteľkami. V neposlednom rade tento edukačný softvér môžeme využívať aj ako nástroj na zaznamenávanie individuálneho pokroku detí.

eduSensus možno využívať aj ako:

      -  nástroj diagnostiky úrovne osobnostného vývinu detí,

      -  prostriedok rozvíjania nových zručností a upevňovania a rozvíjania už existujúcich,

      -  prostriedok odhaľovania skrytého potenciálu u detí s narušenou komunikačnou

         schopnosťou,

      -  nástroj a prostriedok motivácie detí k učeniu a učeniu sa, ku komunikácii.

Edukačný softvér eduSensus tvoria nasledovné samostatné softvérové časti:


      Step by Step (Krok za krokom) – obsahuje 425 aktivít a 299 doplňujúcich materiálov.

Je primárne určený pre deti s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím na podporu zmyslovej stimulácie; vhodný je pre deti už od 3 rokov veku; aktivity v ňom obsiahnuté, sú rozdelené podľa ročných období. Možno ho využiť na rozvíjanie vizuo-motorickej a audio-vizuálno-motorickej koordinácie, na rozvíjanie sluchového vnímania, grafomotorických zručností, matematických schopností, priestorovej predstavivosti, sociálnych kompetencií. Softvér umožňuje integráciu zážitkov, umožňuje učiteľovi podporovať zapojenie rodičov procesu výchovy a vzdelávania.

V našej materskej škole ho využívame na stimuláciu dieťaťa zameranú na rozpoznávanie, pomenúvanie, triedenie, pri tvorbe pojmových máp, aj ako nástroj špeciálno-pedagogickej diagnostiky v špeciálnych triedach.

       Logo Games (Logo hry) – obsahuje 22 aktivít a 17 doplňujúcich materiálov.

Je zameraný na precvičovanie artikulácie a na suprasegmentálne (prozodické) javy ako tempo reči, rytmus, melódia atď.; obsahuje súbor hier vhodných pre deti s poruchami reči; určený je aj pre intaktné deti, ktoré sa učia narábať s hlasom; obsahuje aj nástroj na nahrávanie reči detí. Možno ho využiť ako podporný mechanizmus pri nácviku rytmu, tempa, hlasitosti, modulácie a intonácie hlasu. Prostredníctvom neho možno rozvíjať sluchové zručnosti, sluchové vnímanie, vizuo-motorickú koordináciu, sluchovú a motorickú koordináciu.
V našej materskej škole ho využívame na stimuláciu bežnej populácie a individuálnu formu práce u detí s autizmom.

    Talking Pictures (Hovoriace obrázky) – obsahuje 173 aktivít a 169 doplňujúcich materiálov.

Bol vyvinutý ako podporný nástroj na terapiu sluchovo postihnutých detí; jeho súčasťou je aj program na nahrávanie reči, ktorý porovnáva nahrané slová s predlohou; poskytuje vizuálnu spätnú väzbu; obsahuje metodické listy pre učiteľa/špeciálneho pedagóga. Je prostriedkom rozvíjania sluchového vnímania, nácviku diferenciácie zvuku, cvičenia pamäti, rozvíjania artikulácie a logického myslenia, fonematického uvedomovania, napomáha zdokonaľovaniu ľavo-pravej orientácie, napomáha rozširovaniu pasívnej aj aktívnej slovnej zásoby. Umožňuje tlačiť zostavy pre rodičov s cieľom informovať ich o pokroku v rozvíjaní ich dieťaťa. Umožňuje učiteľovi vykonávať zaujímavú prácu v skupinách. Robí výchovno-vzdelávaciu činnosť atraktívnejšou, stimuluje zapojenie detí do aktivít, rozvíja ich vnútornú motiváciu.
V našej materskej škole ho využívame ako nástroj na rozvíjanie jazykovej inteligencie detí, na rozvíjanie správneho dýchania pri reči, rozvíjanie artikulácie, výslovnosti a plynulosti reči detí, rozvíjanie schopnosti rozlišovať emócie a porozumieť textu.

      Word Games (Hry so slovami) – obsahuje 127 aktivít a 203 doplňujúcich materiálov.

Bol vyvinutý pre prácu s deťmi, ktoré majú ťažkosti pri osvojovaní si jazyka; obsahuje aktivity rozvíjajúce logické myslenie a rozvoj jednotlivých rečových zručností. Je zameraný predovšetkým na vývoj lexikálnych, gramatických, expresívnych a pragmatických aspektov jazyka. Umožňuje dieťaťu dosiahnuť takú úroveň jazykových pokroku, ktorá mu umožní slobodnú komunikáciu s ostatnými deťmi a ľuďmi. Podporuje rozvíjanie sociálnych kompetencií, audio-vizuo-motorickej koordinácie, priestorového vnímania, fonematického uvedomovania. Mnohé hry v ňom obsiahnuté, môžu byť použité ako spoločenské hry podporujúce tvorivé myslenie, manuálnu zručnosť a tvorivosť dieťaťa. Jeho súčasťou sú aj pracovné listy, omaľovánky a iné materiály. Pracovné listy sa dajú použiť ako prvok spolupráce medzi učiteľom a rodičom dieťaťa. Predstavujú nástroj na sledovanie a registráciu pokroku jednotlivých detí.
V našej materskej škole ho využívame ako nástroj na rozvíjanie dialógov, opis obrázkov. Využívame mnohé pracovné listy v ňom obsiahnuté.

     Look and Say 1&2 (Pozri a povedz 1&2) – obsahuje 1 008 aktivít a 899 doplňujúcich materiálov.

Je multimediálnym slovníkom; obsahuje slová roztriedené do rôznych kategórií; hlavným cieľom tejto časti je rozšíriť dieťaťu slovnú zásobu a ďalej rozvíjať jeho komunikačné schopnosti; každé slovo je doplnené videonahrávkou. Je rozdelený do 30 kategórií, z ktorých každá je sprevádzaná radom obrazoviek a aktivít na rôznych úrovniach náročnosti pre deti. Pomocou tohto softvéru sa deti môžu naučiť základy posunkovej reči, a majú možnosť pozrieť sa bližšie na pery vyslovujúce jednotlivé slová. Súčasný nácvik posunkového jazyka a hovoreného jazyka aktivuje obidve mozgové hemisféry, čo umožňuje pomôcť vyhnúť sa prípadnej dysgrafii a dyslexii. Tento softvér poskytuje dobrý základ pre prípadnú neskoršie komunikáciu s nepočujúcimi ale najmä pre rozvíjanie tolerancie a chápania inakosti ľudí (nepočujúcich).
V našej materskej škole ho využívame ako nástroj elektronickej formy diagnostiky detí.

     Logo Rhytmics (Logo rytmiky) – obsahuje 112 aktivít a 76 doplňujúcich materiálov.

Tvorí ho súbor interaktívnych aktivít zameraných na počúvanie, rozvíjanie jazykových schopnosti za pomoci hudby a pohybu; zameraný je aj na rozvíjanie hrubej motoriky. Slúži ako podpora komplexného rozvoja dieťaťa pomocou motoriky, sluchovej, slovnej a hudobnej stimulácie.
V našej materskej škole ho využívame najmä pri realizácii pohybových a relaxačných cvičení, pri relaxačnej terapii, pri realizácii skupinových aj individuálnych pohybových aktivít.

Verím, že vyššie opísaný softvér sa po jeho lokalizácii na slovenské prostredie stane jedných z často používaných edukačných softvérov celostne rozvíjajúcich osobnosť našich detí.


Zdroj: Materská škola Iľjušinova, Bratislava
 


 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1388609

Úvodná stránka