Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Overovanie portálu EduSensus

EduSensus ako jeden z prostriedkov edukácie v materskej škole
MÁRIA KRÁLIKOVÁ, BLAŽENA BALLONOVÁ

V príspevku popisujeme realizáciu edukačných činností obohatených o nové, netradičné námety, v ktorých využívame edukačný portál eduSensus v kombinácii s bežne dostupnými učebnými pomôckami a najnovšími digitálnymi technológiami. Edukačná činnosť je zameraná na intaktné deti, ako aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predškolského veku.

Naša materská škola už dlhšiu dobu aplikuje v predprimárnom vzdelávaní edukačný obsah eduSensus, prostredníctvom ktorého sa snažíme celostne rozvíjať nám zverené deti. Uvedomujúc si, že nové technológie môžu byť účinným nástrojom pri rozvoji tvorivého potenciálu detí predškolského veku, snažíme sa ich deťom sprostredkovať ako technologické hračky a tvorivé nástroje. Moderné technológie ponímame ako prostriedok podpory učenia sa tradičných tém školského vzdelávacieho programu. Ich využívanie prináša pre deti veľmi aktívny, sociálny a intelektuálne stimulujúci zážitok a zároveň otvára nové možnosti v rozličných oblastiach vzdelávania. Implementáciu cieľov a obsahových celkov edukačného portálu eduSensus do výchovy a vzdelávania je nevyhnutné zosúladiť so vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Avšak štýly, metódy a formy výučby by mal pedagóg meniť a prispôsobovať tak, aby sa hlavnými aktérmi stali deti.

Portál eduSensus je v našej materskej škole primárne využívaný pre dve cieľové skupiny – intaktné deti a deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V rámci predprimárnej výučby ho využívame predovšetkým ako efektívny nástroj na motiváciu učenia a učenia sa, na komunikáciu, ale aj ako prostriedok rozvíjania nových a upevňovania už existujúcich zručností a kompetencií intaktných detí. V neposlednom rade nám portál eduSensus pomáha odhaľovať skrytý potenciál detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. Deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami obsahové celky softvéru eduSensus aplikujeme ako dominantnú edukačnú činnosť realizovanú prevažne individuálnou formou. Uvedený portál okrem multimediálnych cvičení, obsahuje aj tematicky zamerané lekcie, pomocné kartičky, pracovné listy, omalovánky, filmy, básničky, hry a pesničky, ktoré nás inšpirovali k vlastným originálnym námetom a ich implementácii do každodennej edukačnej praxe.

V nasledujúcej časti nášho príspevku uvádzame edukačné aktivity a činnosti, ktoré sme realizovali s intaktnou skupinou detí vo veku 5 – 6 rokov. Uvádzame podrobný opis postupu práce jednotlivých techník a námetov softvéru eduSensus a moderných digitálnych technológií.
S deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veku 5 – 6 rokov opisujeme interaktívne aktivity eduSensus, ktoré sme realizovali v štandardnej podobe. Cielene sme sa zamerali na dve samostatné softvérové časti portálu – Step by Step (Krok za krokom) a Look and Say step 1 (Pozri a povedz krok 1). Našim zámerom bolo obohatiť edukáciu o zmysluplný obsahový celok s jednou spoločnou témou „zvieratá“.


Step by Step (Krok za krokom) 

Z ponúkaných aktivít tejto časti portálu eduSensus  sme vybrali kategóriu Rozvoj perceptuálno-motorickej oblasti s  témou Mláďatá na dvore. Uvedenú aktivitu sme aplikovali do výučby v nezmenenej podobe ako dominantnú edukačnú činnosť pre deti so spektrom autistických porúch. Obsahom jednoduchá interaktívna aktivita môže byť stimulujúca pre uskutočnenie následných tvorivých edukačných činností v skupine intaktných detí.

Kategória: Sluchová citlivosť
Typ zdroja: Aktivita
Tematická kategória: Zvieratá
Názov produktu: Krok za krokom


Edukačný cieľ:
• rozvíjať schopnosť počúvať sluchové podnety,
• rozvíjať zručnosť koordinácie oko – ruka na dokončenie úlohy,
• vedieť plniť úlohy podľa slovného pokynu,
• zlepšiť koncentráciu a priestorovú orientáciu,
• poznať, opísať a rozlíšiť niektoré domáce zvieratá a ich mláďatá.

Zvieratá 
     
Zdroj: portál eduSensus

Opis činnosti: Na monitore je vizualizovaný obrázok s kuriatkami. Úlohou dieťaťa je kliknúť myšou na kuriatko, ktoré vydáva charakteristický zvuk. Dieťa kliknutím myšou na obrázok postupne označí poradie v akom kuriatka vydávajú zvuk a dokončí úlohu. Dieťa má okamžitú spätnú väzbu o úspešnosti splnenia úlohy (na monitore sa objaví sliepka, ktorá si svoje kuriatka odvedie preč). Následne si obrázok môžu vytlačiť, dokresliť, vystrihnúť resp. použiť na ďalšiu činnosť podľa vlastného uváženia.

Digitálna skrývačka kuriatka

Opis činnosti: Veľmi motivujúcou činnosťou je digitálna skrývačka, v ktorej sa hľadá skrývaný predmet. Na začiatku hry sa dohodneme aký predmet budeme skrývať napr. kuriatko. Deti rozdelíme do dvoch skupín. Prvá polovica detí ide za dvere, druhá polovica skrýva predmet v triede. Podstata hry tkvie v odfotení skrývaného predmetu digitálnym fotoaparátom a následnej prezentácii fotografie hľadajúcim. Deti majú na základe detailov fotografie určiť miesto v triede, kde sa hľadaný predmet nachádza. Skrývajúce deti skryjú predmety a urobia fotografie predmetov na každom z miest. Po uhádnutí predmetu si deti úlohy navzájom vymenia. Pre dynamiku hry odporúčame skrývať tri rovnaké predmety. Na digitálnu skrývačku sa môžeme s deťmi hrať v čase, kedy sú v triede prítomné obe učiteľky alebo učiteľka a ďalší dospelý.


Malí výskumníci

Opis činnosti: Atraktívna činnosť s digitálnym mikroskopom je zameraná na detailné skúmanie rôznych typov povrchov a materiálov, ako sú – škrupina vajíčka, perie, drevo, kameň, steblo trávy, kov. Deti si pomocou tlačidla mikroskopu (klik) zachytia obraz – fotografiu skúmanej plochy, ktorú si uložia do počítača a následne si fotografiu môžu vytlačiť. Všetky fotografie získané zo skúmaných predmetov si deti pripravujú na ďalšiu výtvarnú činnosť (zhotovovanie domčekov pre zvieratká). Edukačnú činnosť môžeme obohatiť o hru s digitálnou váhou, na ktorej deti skúmajú hmotnosť predmetov, odpisujú čísla z displeja váhy, porovnávajú a graficky zaznamenávajú získané údaje (štatistika) resp. ich zobrazujú kresbou.


Look and Say step 1 (Pozri a povedz krok 1)

Z uvedenej kategórie sme aplikovali pre deti veľmi pútavú a obľúbenú kategóriu Domáce zvieratá. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uskutočnili interaktívnu aktivitu podľa zadania individuálnou formou, s rešpektovaním ich špecifických osobitostí. Intaktné deti uvedenú aktivitu obohatili o ďalšie tvorivé činnosti.

Kategória: Lexikálne zručnosti
Typ zdroja: Lekcia
Tematická kategória: Zvieratá
Názov výrobku: Pozri sa a povedz krok 1


Edukačný cieľ:
• rozširovať slovnú zásobu,
• revidovať slovnú zásobu z oblasti lexikálnej kategórie,
• rozvíjať zručnosť zvukovej diferenciácie,
• rozvíjať logické myslenie a pamäť,
• rozvíjať zručnosť triediť podľa určenej vlastnosti.

 


Zdroj: eduSensus

Opis činnosti: Uvedená aktivita umožňuje deťom realizovať niekoľko interaktívnych variantov hry so zvieratkami. V prvej aktivite si dieťa vypočuje zvuk zvieratka a čiarou ho spojí s mikrofónom z ktorého vychádza zvuk, ktorý dané zviera charakterizuje. V ďalšej časti klikaním myšou priraďuje obrázok zvieratka na identický tieň. Následne si vypočuje zvuk zvieratka a priradí k nemu obrázok. V štvrtej aktivite spája dieťa rozstrihaný obrázok jedného zvieratka do celku, správne pomenuje (verbalizuje) zobrazené zvieratko. Dieťa získava okamžitú spätnú väzbu o úspešnosti resp. neúspešnosti danej úlohy – slniečko sa usmeje/neusmeje. Aktivita poskytuje deťom možnosť využiť obrázkový materiál v printovej podobe.


Hospodársky dvor

Opis činnosti: Činnosť detí je zameraná na zhotovenie domčeka/obydlia pre svoje obľúbené zvieratko, ktoré bolo vizualizované predchádzajúcou aktivitou eduSensus. Deti pracujú vo dvojiciach. Používajú škatuľky, výkresy, kartón, farebné papiere, textil, plastové vrchnáčiky z fliaš, drôt, klinčeky, drevené doštičky. Deti majú za úlohu roztriediť materiál podľa určenej vlastnosti – z čoho je vyrobené. Na vyhľadávanie kovových predmetov používajú detektor kovov, ktorý je veľmi obľúbený. Podľa vlastnej fantázie si zhotovujú domčeky pre svoje obľúbené zvieratko – strihaním, lepením, kreslením, konštruovaním, modelovaním a pod. Spoločnú činnosť deti snímajú digitálnou kamerou a hotové výrobky si odfotia digitálnym fotoaparátom.
 
Príbeh – zvieratká na dvore

Opis činnosti: Interaktívnu aktivitu o zvieratkách využijeme ako motiváciu k tvorbe vlastného príbehu o zvieratkách. Využívame variant kresleného príbehu, v ktorom jednotlivci kreslia svoj motív na výkres rovnakého formátu. Následne tieto detské výtvarné práce lepením pospájame do leporela. Navrhneme deťom, aby vymysleli jeden príbeh pre všetky obrázky leporela, ktorý nahrajú na digitálny mikrofón. Následne deťom vymyslený príbeh prehráme na počítači.

Obmenou tejto výtvarnej činnosti je skenovanie obrázkov (skener, resp. vizualizér) a deti si ich podľa vlastnej fantázie môžu dotvoriť v programe RNA. Následne detské výtvory vytlačíme na farebnej tlačiarni a pospájame napr. lepením farebnou papierovou páskou.
V súčasnosti, keď sa výchova a vzdelávanie v materských školách uskutočňuje v integrovaných celkoch, moderné technológie sú tým správnym nástrojom ako dosiahnuť progres v jednotlivých rozvojových dimenziách dieťaťa predškolského veku. Veríme, že tvorivé dielne vytvoria účastníkom väčší priestor pre atraktívnu prácu s edukačným portálom eduSensus a získané inšpiratívne námety nájdu uplatnenie v didaktickej praxi. 

Literatúra
http://edusensus-teachers.ydp.com.pl/
Kalaš, I. (2011) Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní (preklad z ang. jazyka). Vydal Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava. 167 str., ISBN 978-80-7098-495-6.
Moravčík, M. (2008) Edukačný softvér pre deti predškolského veku. Písomná práca k minimovej skúške. Bratislava: FMFI UK.
Pekárová J. (2008) Integrácia digitálnych technológií do predškolskej prípravy. Písomná práca k dizertačnej skúške .Bratislava : FMFI UK Dostupné na http://edi.fmph.uniba.sk/~pekarova/pekarova_minimova
Pekárová J., Králiková, M. (2009) Digitálne technológie pre deti. In : Predškolská výchova. Roč. 63, č. 4 (2008/2009), s. 31-37. ISSN 0032-7220

 

 

 


 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1388634

Úvodná stránka