Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Oznamy pre rodičov

Milí rodičia,

Oznamujeme Vám, že dňa 10.9.2019 (utorok) o 16.30 hod. sa  uskutoční plenárna schôdza rodičov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Zmena poplatkov v MŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava Petržalka č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka v znení VZN č.4/ 2013 č. /2015, nadobúda účinnosť od 1.5.2019:

- za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške  30 €

- znižuje sa na ďalšie dieťa o 3 € menej  27 €

- na tretie dieťa v materskej škole o 5 € menej  25 €

Zníženie príspevku sa neuplatňuje na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje MŠ a je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

 

Informácie k stravnému

Od 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, kedy štát poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Ide o dotáciu zo strany štátu, nie o bezplatné stravovanie. Najdôležitejšou zmenou je dotácia na stravu vo výške 1,20 € na obed pre všetky deti posledného ročníka MŠ – predškolákov od 1.1.2019. Podmienkou je, aby sa dieťa v daný deň zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ alebo ZŠ a odobralo obed.  

Podľa schváleného VZN č. 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktoré nadobúda účinnosť od 1.5.2019 je stravná jednotka na nákup potravín na prípravu jedla v MŠ vo výške 1,27 €. Rodičia tých detí, ktoré majú nárok na dotáciu doplácajú 0,07 € na nákup potravín plus na réžijné náklady spojené s prípravou stravy platia podľa súčasného schváleného VZN 0,40 €/deň.

Deti navštevujúce MŠ veková kategória IV finančné pásmo na nákup potravín dotácia na obed doplatok rodičov na potraviny doplatok rodičov na režijné náklady za prípravu stravy rodič zaplatí spolu deti bez nároku na dotáciu 3-5 ročné 1,27 € - 1,27 €/deň 0,40 €/deň 1,67 €/deň deti ktoré dovŕšili do 31.8. 5 rokov 5-6 ročné predškoláci 1,27€ 1,20 € 0,07 €/deň 0,40 €/deň 0,47 €/deň.

Schválené VZN č. 4/2019 bude zverejnené na stránke www.petrzalka.sk v časti samospráva. Keďže zriaďovateľ je povinný preukázať účelnosť a hospodárnosť vynaložených finančných prostriedkov pri poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí a je povinný dodržať zákonné podmienky za ktorých môže byť dotácia poskytnutá, mestská časť. Preto sú v novom znení VZN jasne pomenované povinnosti rodiča a sankcie vyplývajúce zo zákona pri nedodržaní povinnosti včasného odhlasovania detí zo stravy. Zákonný zástupca uhrádza plnú sumu za pripravenú stravu pri nesplnení si povinností odhlásenia dieťaťa zo stravy do stanovenej hodiny – t.j. najneskôr do 14.00 h. predchádzajúceho dňa. Čas, dokedy je potrebné odhlásiť dieťa, je rodič povinný dodržiavať, nakoľko v ŠJ sa strava musí pripravovať z čerstvých surovín a mäsa. Tieto je treba objednať v dostatočne časovom predstihu. Odhlasovanie ráno je pre zabezpečenie čerstvých potravín a dodržanie správneho technologického postupu prípravy jedla, v zmysle HACCP a materiálno-spotrebných noriem, neskoro. Ak dieťa ochorie v noci, môže rodič odhlásiť dieťa aj ráno s tým, že obed si môže v prvý deň choroby vyzdvihnúť do obedára. V zmysle platnej legislatívy rodič musí obed uhradiť v plnej výške, keďže dotácia patrí len dieťaťu, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu ( § 4 ods. (6) Zák. 544/2010).

 

OZNAM !

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ IĽJUŠINOVA 1

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Iľjušinova 1 sa uskutoční v termíne od 08.04. do 16.04.2019

 

Čas prijímania žiadostí v MŠ je nasledovný:

  • dňa 08.04.2019  v čase od 10.00 h do 17.00 h
  • od 09. 04. 2019 do 16.04. 2019  v pracovných dňoch

v čase od 10.30 h do 13.00 h

 

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

 

Zákonní zástupcovia dieťaťa s poruchou autistického spektra predložia spolu so  žiadosťou o prijatie dieťaťa do špeciálnej triedy MŠ: 

  • [2] Návrh na  prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, špeciálnej materskej školy, do materskej školy.

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

v MŠ Iľjušinova 1  pre školský rok 2019/2020

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast[1].

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – dieťa s poruchou autistického spektra, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie[2]. V prípade dieťaťa s poruchou autistického spektra aj vyjadrenie odborníkov na autizmus.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

  1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ  po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Iľjušinova 1 sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

  1. súrodenci už umiestnených detí v MŠ

Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy do 14. júna 2019.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

UPOZORNENIE !!!

Vážení rodičia,

od 1.septembra 2018 treba poplatky za MŠ na šk. rok 2018/19 (platba 25,- €)

 uhrádzať na číslo účtu:

SK32 0900 0000 0051 1752 2323

Poplatok treba uhradiť každý mesiac, vždy do 10-teho dňa v mesiaci.

Variabilný symbol každého dieťaťa zostáva nezmenený.

   Novoprijaté deti dostanú svoj  nový variabilný symbol.                                                                                                                                                    

  Za deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov do termínu 31.08.2019 (predškoláci) poplatok netreba uhrádzať.

Ďakujeme.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 Poplatky v MŠ

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva rodič na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na

jedno dieťa príspevok vo výške  25.- EUR pre jedno nezaopatrené dieťa.

Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa vpríslušnom kalendárnom mesiaci.

Rodič je povinný príspevok uhradiť v uvedenom termíne a predložiťtriednej učiteľke doklad o úhrade.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky


b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu


c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu


d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin. Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku.


Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Oznam o platbách


Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od septembra 2015 Stredisko služieb školám a školským zariadeniam spustilo elektronický systém úhrady a kontroly platieb na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (25€). Preto Vás žiadame, aby ste uhrádzali platby za mesiac september 2018 až v septembri, kedy Vám priradíme variabilný symbol pre Vaše dieťaťa, pod ktorým sa budú platby evidovať.

Variabilné symboly pre každé dieťa Vám odovzdajú triedne učiteľky a tiež budú zverejnené v šatniach detí začiatkom septembra.


Za deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ktoré dovŕšia do 31.8.2019 - 6 rokov, sa poplatky neuhrádzajú. 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Strava v MŠ

Podľa všeobecne záväzného nariadenia č.3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka v znení Všeobene záväzného nariadenia č.4/2013 zo dňa 23.4.2013 - nadobudnutie účinnosti finančných limitov na nákup potravín od 1.septembra 2015  

 príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je :

desiata    0.30 €

obed       0.72 €

olovrant  0.25 € 

réžia       0.30 €

-----------------------------------------------

spolu 1.57 € na jeden deň.

 

 


 

2 percentá

bez názvu

 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1388606

Úvodná stránka