Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Oznamy pre rodičov

 

OZNAM !

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Iľjušinova 1,

851 01 Bratislava pre školský rok 2018/2019

sa uskutoční v termíne od  16. 04. 2018 do 27. 04. 2018

nasledovne:

 

Dňa 16.4. 2018  v čase od 8.00 h  do 16.00 h

od 17.04. 2018 do 20.04.2018  v čase od 10. 00 h do 13.00h 

od 23.04.2018 do 27.04.2018   v čase od 8.00 h do 12.00 h

 

PaedDr. Mária Králiková, riad. MŠ, v.r.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

UPOZORNENIE !!!

Vážení rodičia,

od 1.septembra 2018 treba poplatky za MŠ na šk. rok 2018/19 (platba 25,- €)

 uhrádzať na číslo účtu:

SK32 0900 0000 0051 1752 2323

Poplatok treba uhradiť každý mesiac, vždy do 10-teho dňa v mesiaci.

Variabilný symbol každého dieťaťa zostáva nezmenený.

   Novoprijaté deti dostanú svoj  nový variabilný symbol.                                                                                                                                                       Za deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov do termínu 31.08.2019 (predškoláci) poplatok netreba uhrádzať.

Ďakujeme.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 Poplatky v MŠ

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva rodič na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na

jedno dieťa príspevok vo výške  25.- EUR pre jedno nezaopatrené dieťa.

Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa vpríslušnom kalendárnom mesiaci.

Rodič je povinný príspevok uhradiť v uvedenom termíne a predložiťtriednej učiteľke doklad o úhrade.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky


b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu


c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu


d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin. Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku.


Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Oznam o platbách


Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od septembra 2015 Stredisko služieb školám a školským zariadeniam spustilo elektronický systém úhrady a kontroly platieb na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (25€). Preto Vás žiadame, aby ste uhrádzali platby za mesiac september 2018 až v septembri, kedy Vám priradíme variabilný symbol pre Vaše dieťaťa, pod ktorým sa budú platby evidovať.

Variabilné symboly pre každé dieťa Vám odovzdajú triedne učiteľky a tiež budú zverejnené v šatniach detí začiatkom septembra.


Za deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ktoré dovŕšia do 31.8.2019 - 6 rokov, sa poplatky neuhrádzajú. 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Strava v MŠ

Podľa všeobecne záväzného nariadenia č.3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka v znení Všeobene záväzného nariadenia č.4/2013 zo dňa 23.4.2013 - nadobudnutie účinnosti finančných limitov na nákup potravín od 1.septembra 2015  

 príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je :

desiata    0.30 €

obed       0.72 €

olovrant  0.25 € 

réžia       0.30 €

-----------------------------------------------

spolu 1.57 € na jeden deň.

 

 


 

webygroup

dnes je: 17.12.2018

meniny má: Kornélia

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.


1206244

Úvodná stránka