Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Oznamy pre rodičov

 

OZNAM !

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ IĽJUŠINOVA 1

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ Iľjušinova 1 sa uskutoční v termíne od 08.04. do 16.04.2019

 

Čas prijímania žiadostí v MŠ je nasledovný:

  • dňa 08.04.2019  v čase od 10.00 h do 17.00 h
  • od 09. 04. 2019 do 16.04. 2019  v pracovných dňoch

v čase od 10.30 h do 13.00 h

 

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia predložia:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

 

Zákonní zástupcovia dieťaťa s poruchou autistického spektra predložia spolu so  žiadosťou o prijatie dieťaťa do špeciálnej triedy MŠ: 

  • [2] Návrh na  prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, špeciálnej materskej školy, do materskej školy.

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

v MŠ Iľjušinova 1  pre školský rok 2019/2020

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast[1].

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – dieťa s poruchou autistického spektra, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie[2]. V prípade dieťaťa s poruchou autistického spektra aj vyjadrenie odborníkov na autizmus.

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

  1. deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  2. deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  3. deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

V súlade s §3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ  po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Iľjušinova 1 sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

  1. súrodenci už umiestnených detí v MŠ

Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy do 14. júna 2019.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

UPOZORNENIE !!!

Vážení rodičia,

od 1.septembra 2018 treba poplatky za MŠ na šk. rok 2018/19 (platba 25,- €)

 uhrádzať na číslo účtu:

SK32 0900 0000 0051 1752 2323

Poplatok treba uhradiť každý mesiac, vždy do 10-teho dňa v mesiaci.

Variabilný symbol každého dieťaťa zostáva nezmenený.

   Novoprijaté deti dostanú svoj  nový variabilný symbol.                                                                                                                                                    

  Za deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov do termínu 31.08.2019 (predškoláci) poplatok netreba uhrádzať.

Ďakujeme.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 Poplatky v MŠ

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva rodič na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na

jedno dieťa príspevok vo výške  25.- EUR pre jedno nezaopatrené dieťa.

Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa vpríslušnom kalendárnom mesiaci.

Rodič je povinný príspevok uhradiť v uvedenom termíne a predložiťtriednej učiteľke doklad o úhrade.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky


b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu


c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu


d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin. Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku príspevku.


Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Oznam o platbách


Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od septembra 2015 Stredisko služieb školám a školským zariadeniam spustilo elektronický systém úhrady a kontroly platieb na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (25€). Preto Vás žiadame, aby ste uhrádzali platby za mesiac september 2018 až v septembri, kedy Vám priradíme variabilný symbol pre Vaše dieťaťa, pod ktorým sa budú platby evidovať.

Variabilné symboly pre každé dieťa Vám odovzdajú triedne učiteľky a tiež budú zverejnené v šatniach detí začiatkom septembra.


Za deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ktoré dovŕšia do 31.8.2019 - 6 rokov, sa poplatky neuhrádzajú. 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Strava v MŠ

Podľa všeobecne záväzného nariadenia č.3/2015 zo dňa 24.02.2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka v znení Všeobene záväzného nariadenia č.4/2013 zo dňa 23.4.2013 - nadobudnutie účinnosti finančných limitov na nákup potravín od 1.septembra 2015  

 príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je :

desiata    0.30 €

obed       0.72 €

olovrant  0.25 € 

réžia       0.30 €

-----------------------------------------------

spolu 1.57 € na jeden deň.

 

 


 

2 percentá

bez názvu

 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 22.2.2019

meniny má: Etela

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1234224

Úvodná stránka