Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Prvý digitálny kútik v našej MŠ

Moderný - Digitálny kútik v materskej škole

     V tejto súvislosti by sme chceli zdôrazniť, že naša materská škola participuje na výskumnej činnosti Katedry základov a vyučovania informatiky, FMFI UK v Bratislave, ktorá je zameraná na problematiku integrácie digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Gestorom výskumného projektu je prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. Výskumnú činnosť sa uskutočňuje v prípravnej 3. A. triede. Na výskume participuje riaditeľka školy PaedDr. Mária Králiková. Výskumnú činnosť sme začali realizovať mesiaci apríl 2008 a v súčasnej dobe pokračujeme v plnení jej ďalších cieľov. Pracovná skupina uvedenej katedry - Mgr.Jana Pekárová, a Mgr. Milan Moravčík navštevujú našu školu jeden krát týždenne.

     Efektívnosť výskumnej činnosti je priamo závislá od zabezpečenia adekvátnych podmienok (personálne, priestorové, materiálne a ďalšie). V neposlednom rade aj od vytvorenia dobrých kamarátskych vzťahov pracovnej skupiny s deťmi, pozitívnej sociomorálnej atmosféry a klímy, ktorá podporuje celkovú kvalitu sociálnej a edukačnej interakcie. V pomerne krátkej dobe sa podarilo deťom vytvoriť si priateľský vzťah s dospelými „výskumníkmi.“ Prijali ich za rovnocenných partnerov a oslovujú ich familiárne - Ivo, Janka a Miňo.

     Prvé naše kroky smerovali k vytvoreniu prostredia bohatého na rozmanité podnety rôznej kvality a charakteru. Zriadenie digitálneho kútika bolo prispôsobené kritériám a potrebám dieťaťa predškolského veku. Triedu, ktorej priestor bol štruktúrovaný edukačnými kútikmi sme doplnili o nový - digitálny kútik, ktorý je vybavený:

modernými pracovnými stolmi s možnosťou pripojenia 3 počítačov na počítačovú sieť s príslušenstvom,
detské stoličky,
dataprojektor (premietanie na stene herne, na ktorej je namaľovaný biely obláčik),
farebná tlačiareň,
digitálny fotoaparát a kamera,
programovateľné hračky – Bee Bot,
digitálny foto rámček, foto papiere, farebné a kancelárske papiere a ďalšie.

     Na stene digitálneho kútika je vkusne umiestnený vláčik. Z okien farebných vagónikov vykúkajú fotografie detí a triednych učiteliek. Vláčik zanecháva za sebou stopy dymu, ktoré sú namaľované na stene v tvare obláčikov. V jednom z nich sú deťom premietané relevantné edukačné aktivity. Za týmto účelom využívame dataprojektor, ktorý je umiestnený na plafóne herne v priestore digitálneho kútika. Deti prijali centrum s novou technológiu s nadšením. Poňali ju ako novú výzvu. Edukačné aktivity s podporou digitálnych technológií uskutočňujeme spôsobom, aby proces učenia a učenia sa bol realizovaný bádaním, objavovaním, experimentovaním a konštruovaním, aby vychádzal z vnútornej aktivity dieťaťa. Práve učenie sa cez vlastné zážitky už v tomto veku určuje platformu možnej kreativity v jeho ďalšom formovaní.

     V digitálnom kútiku realizujeme činnosť rôzneho charakteru, ktorá je prispôsobená tematickým okruhom projektového plánovania triedy. Pri stanovení všeobecných a špecifických cieľov ako aj následnej realizácie edukačných aktivít je dominantná tímová práca. Aby sme sa čo najviac priblížili k cieľu, ktorý sme si určili, musíme siahať po nových metódach aj formách práce. Pedagóg aj v tomto prípade v plnom rozsahu využíva hru a hrové činnosti, ktoré determinujú poznávací proces dieťaťa v predškolskom veku. V priamej práci s deťmi využívame skupinovú formu práce v kombinácii s prácou vo dvojici (resp. trojici) a sporadicky aj frontálnu formu, a to vzhľadom k plneniu vytýčeného cieľa.

     Edukačné aktivity s podporou digitálnej technológie integrujeme do tematického projektovania prípravnej triedy, čo znamená, že danú tému deti realizujú priebežne v jednotlivých edukačných kútikoch (napr. kútik hier, umelecký kútik, kútik varenia, a pod.). Pedagóg organizuje edukačný proces takým spôsobom, aby sa v digitálnom kútiku vystriedali všetky deti. V pedagogickom pôsobení na dieťa využívame metódu - ranného odkazu, pojmovej mapy, metódu slovnej banky a tradične uskutočňujeme s deťmi „ranný kruh“ a kruh na hodnotenie uskutočnených aktivít deťmi a následne hodnotenie pedagógom a odborným tímom. V uplynulom období sme uskutočnili niekoľko zaujímavých aktivít napr. v oblasti:

Multimediálna tvorba
Vytvorili sme vlastný filmu o tom ako jazdí vlak, lietadlo.
Plánovanie, algoritmické myslenie
Robotika – uskutočnili sme aktivity s robotickou hračkou Bee-Bot, ktorá patrí medzi základné programovateľné hračky v materských školách. Sú vhodným nástrojom pre rozvojmatematických predstáv a pojmov. Dieťa sa učí programovať hračku (včelu) a rozvíjať tak schopnosť popísať jednoduchú cestu a rozvíjať slovnú zásobu viažucu sa k umiestneniu objektu.
Softvér pre rozvoj algoritmického myslenia – v tejto oblasti dominovala práca detí v edukačnom softvéri - Cirkus šaša Tomáša, ktorý bol navrhnutý pre deti vo veku od štyroch rokov. Dominantnou postavou je šašo Tomáš a jeho verný psík – pomocník. Milé a vtipné príbehy jednotlivých aktivít plných animácie a zvukov stimuluje dieťa v procese algoritmického myslenia, priestorovej orientácie, plánovania a predstavivosti. Softvér pozostáva z piatich tvorivých hier, ako sú doručovanie pošty, ovládanie robota – zberača jahôd, spájanie rozstrihaných obrázkov tváričiek, stavanie domčekov z farebných stavebníc a zbieranie zmrzlinových kopčekov. Každá aktivita má dve až štyri úrovne obtiažnosti (level).

     V centre záujmu rozvíjania počítačovej gramotnosti u detí predškolského veku je efektívne rozvíjanie kompetencií, ako je kritické vnímanie a myslenie, flexibilné rozhodovanie, zvládnutie neočakávaných situácií, komunikácie, kooperácie a kolaborácie. Dielčie výsledky našej výskumnej činnosti jednoznačne potvrdzujú nevyhnutnosť integrácie digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní.


 


 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1388555

Úvodná stránka