Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola, Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka

Užitočné informácie

 

 

Podpora komunikácie prostredníctvom vizualizácie

Poruchy autistickeho spektra (PAS) sa prejavujú okrem iného aj poruchami komunikácie. Zhruba polovica deti s PAS si nikdy neosvojí reč na takej úrovni, aby slúžila ku komunikačným zámerom. Deti s PAS najlepšie rozumejú tmu, čo vidia, preto najviac používané komunikačne systémy pri ľuďoch s PAS sú práve tie, kde môžu prioritne využiť zrakový kanál.  Vrámci edukácie sa u našich detí pokúšame kompenzovať prejavy porúch komunikačných schopností prostredníctvom augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK). Ako pomôcky nám slúžia napríklad predmety, fotografie, systémy grafických symbolov (napr. PCS, Bliss,piktogramy) písmená a písané slova či komunikačné tabuľky, ktoré nám uľahčujú komunikáciu s deťmi, a tým aj edukáciu. Mnohé z piktogramov máme k dispozícii v elektronickej podobe, no často je potrebné vytvoriť komunikačnú kartu či procesuálnu schému na mieru konkrétnemu dieťaťu a konkrétnemu problému, ktorý chceme riešiť. To v súčasnej dobe riešime buď hľadaním obrázkov na internete, alebo kreslením obrázkov či procesuálnych schém, čo je nielen časovo náročné, ale často je zložité nájsť primerané obrázky, ktoré by naplnili komunikačný zámer. Preto uvažujeme o zakúpení softvérov, ktoré by nám zjednodušili vytváranie vizualizovaných pomôcok, uľahčili komunikáciu s deťmi, a tak zefektívnili celý edukačný proces. Ide o programy Symwriter a Boardmaker.

Ide o program pre ľahké písanie pomocou symbolov, program  pre alternatívnu komunikáciu od britskej firmy Widgit. Program obsahuje viac ako  8 000 symbolov  WLS (Widgit Literacy Symbols), k nim je priradených cca 20 000 českých slov a slovných spojení.  Súčasťou  programu je tiež 1 500 obrázkov  Widgit (cliparty a fotografie). Menu programu je v češtine.    Súčasťou  programu je kvalitní český syntetický hlas pre hlasový výstup (Zuzana od Scan Softu). Symwriter funguje ako jednoduchý textový editor, kde sa pri písaní textu automaticky objavujú symboly. Tie sa  zobrazia rovno nad napísané slovo v texte. Tak sa dá  program využiť  napr. pre jednoduché vytváranie  pomôcok aj pre ľudí s PAS.  Veľké možnosti  využitia má program pre logopédov, či špeciálnych pedagógov , ako je výroba a tlač obrázkov na nácvik výslovnosti hlások, výroba "rozkrokovaných  básničiek s obrázkami  k jednotlivým slovám, symboly pre podporu vyjadrovania sa  vo vetách, obrázky slovies atď.  Učitelia môžu  v programe  vytvárať  pracovní listy, rôzne didaktické  pomôcky.

   

{C}{C}{C}{C}·         {C}{C}{C}{C}BOARDMARKER

Program Boardmaker umožňuje: vytvárať v pomerne krátkom čase profesionálne vyzerajúce komunikačné tabuľky , rýchle vyhľadávanie a určenie hľadaného symbolu, vytvárať symboly akejkoľvek veľkosti a vzhľadu tlačiť komunikačné tabuľky a ukladať ich pre budúce použitie

Program má široké využitie v špeciálno – pedagogickej praxi. Je to vlastne slovník obrázkových komunikačných symbolov, ktoré sa využívajú pri alternatívnej a augmentatívnej komunikácii. Symboly, ktoré obsahuje sú určené na komunikáciu detí s narušenou komunikačnou schopnosťou – pre nehovoriace deti, pre detí s PAS, u detí s poruchami sluchu, reči, atď. Dá sa používať vo farebne aj v čierno – bielej verzii. Tento slovník je možné ľubovoľne rozširovať o novovytvorené symboly, fotografie, obrázky. Ovládanie programu je možné myšou alebo kombinovane – klávesnicou a myšou.

 

Spracovany zdroj :  www.specialnepomocky.sk

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

 

 ROZVÍJANIE PREDČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI V MŠ.

 Literárne gramotný človek je človek, ktorý dokáže používať verbálne a neverbálne znaky a symboly na vzájomné dorozumievanie.
Literárna gramotnosť je súbor komunikačných spôsobilostí, ktorý zahŕňa schopnosť:
- súvislo sa vyjadrovať
- argumentovať
- formulovať otázku
- viesť dialóg
- aktívne počúvať
- používať písanú podobu jazyka
- dorozumieť sa cudzím jazykom
- porozumieť a dorozumieť sa prostredníctvom neverbálnej komunikácie
Pre rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti je niekoľko metód:
- piktogramy
- afatický slovník
- globálne čítanie
- prostredie bohaté na tlač
- pojmovo – obrázkové mapovanie
- diskusná sieť
- Cinquan – rozširovanie slovnej zásoby
- tvorba kníh
- tvorba vlastných časopisov
- písanie denníka
- slovná banka
- ranný odkaz
- využitie kníh s prediktabilným textom
- metóda Lona
- príbehy jazykovej skúsenosti
- analýza príbehu s tvorbou hypotéz
- mesačný kalendár
- metóda kocka
Aby bolo vôbec možné stimulovať rozvoj predčitateľskej gramotnosti, musí pre dieťa mať:
Zmysel – zmysluplná činnosť
Účel – to, čo dieťa robí je na niečo použiteľné
Osobný význam – je to vôľa dieťaťa a nie učiteľky

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *      

  Program na rozvoj reči, obohatenie slovnej zásoby a nácviku čítania u dieťaťa s poruchou autistického spektra.

Od minulého školského roka sme zahájili spoluprácu s autorom programu ABCD pánom Barancom (rodič dieťaťa s PAS). Program sme aplikovali u chlapca vo veku 4rokov so sprevádzaním pedagóga v pravidelných denných sedeniach v prostredí Materskej školy vizualizáciou aktivity abcd na dennom režime. Počas víkendov a prázdnin realizácia aplikácie programu prebiehala v domácom prostredí s rodičmi dieťaťa. Cieľom programu je rozvoj akademickej zručnosti - čítania slov spájaním slabík a rozvoj s porozumenia čítaného textu. Princípom programu abcd je priradenie zvuku k danému symbolu na základe sluchovej diferenciácie. Program abcd obsahuje lekcie ktorých súčasťou sú jednotlivé dlaždice odstupňované náročnosťou cvičenia. Každá dlaždica obsahuje výukovú a testovaciu časť. Každá správna odpoveď dieťaťa je potvrdená vizuálne obrázkom a sluchovo pozitívnym vyjadrením super, výborne (toto je možné modifikovať). Hravým spôsobom sa dieťa učí čítať krok po kroku.

Viac o programe nájdete na www.pepe.pe (stránka sa postupne dopĺňa).

 

 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

Odborná literatúra :

GILLBERG, CH. – PEETERS, T. 1998. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty: Výchova a vzdělávání dětí s autismem. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 124 s. ISBN 80-7178-201-7

HRDLIČKA, M. – KOMÁREK, V. (eds.). 2004. Dětský autismus: Přehled současných poznatků. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 208 s. ISBN 80-7178-813-9

KAVASSAYOVÁ, E. – MARTIŠKOVÁ, J. 2000. Autizmus a mentálna retardácia. Prístupy k autizmu. [online]. Banská Bystrica: Krajská pedagogicko – psychologická poradňa, 2000. Dostupné na internete: http://kpppbb.svsbb.sk/material/metmat/doc/autizmus.doc

KIKUŠOVÁ, S. – KRÁLIKOVÁ, M. 2004. Dieťa a hra: Hra a rozvíjanie osobnosti dieťaťa. Edukácia detí s autizmom. 1. vydanie. Bratislava: SOFA Bratislava, 2004. 107 s. ISBN 80-89033-42-3

KREJČÍŘOVÁ, D. 2003. Autizmus VII. Diagnostika porúch autistického spektra. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2003. 55s.

MARTINKOVÁ, M. 2009. Asperger a autizmus. In: Úvod: Aspergerov syndróm a autizmus. [online]. Bratislava: Centrum nadania, 2009. Dostupné na internete: http://www.centrumnadania.sk/index.php?filename=asp_aut_uvod

PEČEŇÁK, J. 1996. Detský autizmus: preklady odbornej literatúry. Bratislava: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, 1996. 32 s.

PEETERS, T. 1998. Autismus: Od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. 1. vyd. Praha: Scientia, pedagogické nakladatelství, 1998. 170 s. ISBN 80-7183-114-X

PONECHALOVÁ, D. 2009. Snoezelen: Úvod do tématiky. Bratislava: 3lobit, 2009. 16 s.

PREVENDÁROVÁ J. 1998. Rodina s postihnutým dieťaťom. 1. vydanie. Nové Zámky: PSYCHOPROF, 1998. 132 s. ISBN 80-967148-9-9

PREVENDÁROVÁ, J. 2001. Rodinná terapia a poradenstvo: Základné pojmy a teoretické východiská. [online]. 2. dopl. vyd. Bratislava: Humanitas, 2001. Dostupné na internete: http://www.terapeutickecentrum.com/wp-content/uploads/2010/06/kniha.pdf.  ISBN 80-968053-6-3.

RICHMAN, S. 2006. Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální analýza.. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 128 s. ISBN 80-7367-102-6

SCHOPLER, E – MESIBOV, G. B. Autistické chování. 1997. 1. vydanie. Praha: Portál, 1997. 304 s. ISBN 80-7178-133-9

SCHOPLER, E. - REICHLER, R.J. - LANSINGOVÁ, M. 1998. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 272 s. ISBN 80-7178-119-1

ŠEDIBOVÁ, A. 1998. ABC autistickej triedy, praktická príručka pre pracovníkov v autistických triedach. Bratislava: MERKUR Print - vydavateľstvo, 1998. 95 s. ISBN 80-967754-1-3

THOROVÁ, K. 2006. Poruchy autistického spektra. 1. vydanie. Praha: Portál, 2006. 456 s. ISBN 80-7367-091-7

Zákon NR SR č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Tématické filmy o autizme: 

1979 - Byl jsem při tom (Being There)
1990 - Rainman
1993 - Co žere Gilberta Grapea? (What's eating Gilbert Grape?)
1999 - Molly
2001 - Jmenuji se Sam (I am a Sam)
2005 - Zamilovaní blázni (Mozart and the Whale)
2005 - Marathon
2006 - Sněhový dort (Snow Cake)
2007 - Autism: The Musical
2007 - Ben X
2007 - Her name is Sabine
2008 - Bíla vrána (Black Ballon)
2008 - God's Ears
2009 - Mary a Max (Mary and Max)
2009 - Adam
2009 - A Mother's Courage: Talking Back To Autism
2009 - The Horse boy
2010 - Temple Grandin
2010 - Wretches & Jabberers
2010 - My name is Khan


 


 

webygroup
Prijímanie detí do MŠ v školskom roku 2019/2020 beznazvu.pdf (293.6 kB)

Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova.

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Budeme Vás informovať o novinkách v našej škôlke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1388612

Úvodná stránka